Združenje novinarjev in publicistov
Poslovnik
Poslovnik o delu Častnega razsodišča ZNP natisni

 

 1. člen

Poslovnik določa potek postopkov, obravnavo zadev in odločanje ter izvršitev odločitev ČR ZNP.

          2. člen

  Častno razsodišče ZNP obravnava in presoja kršitve Pravilnika Častnega razsodišča ZNP s strani članov ZNP v luči Münchenske deklaracije. Predmet obravnave so lahko novinarji, publicisti, uredniki in drugi avtorji, ki oblikujejo javno besedo. ČR lahko na pobudo večine njegovih članov obravnava tudi primere in pojave neetičnega ravnanja avtorjev novinarskih in uredniških vsebin, ki niso člani ZNP. ČR ZNP izda po obravnavi stališče do obravnavane vsebine.

             3. člen

   Postopek pred ČR ZNP se lahko sklene:

   1) s poravnavo med udeleženci v postopku,

   2) z razsodbo ČR ZNP o ugotovljeni kršitvi, če gre za člana ZNP,

   3) s stališčem ČR ZNP o ugotovljeni kršitvi, če novinar ali publicist ni član ZNP,

   4) z razsodbo ČR ZNP, da očitane kršitve ni bilo.

   Izhajajoč iz novinarske prakse in obravnavanih primerov ČR ZNP oblikuje priporočila, ki dopolnjujejo in pojasnjujejo posamezne člene kodeksa.

              4. člen

    ČR ZNP ima pet članov. Člani ČR ZNP izmed sebe izvolijo predsednika, namestnika predsednika in tajnika.

               5. člen

     Sedež ČR ZNP je na Baniji 82 na Igu. ČR ZNP lahko razpiše obravnavo tudi v drugih prostorih ali v drugem kraju.

                6. člen

      ČR ZNP odloča na sejah. ČR ZNP je sklepčno, če so na seji navzoči najmanj trije člani. Seje vodi predsednik ČR ZNP, v njegovi odsotnosti vodi seje podpredsednik. Če pa je tudi podpredsednik odsoten ali izločen iz postopka, seje vodi član ČR ZNP, ki ga za to pisno pooblasti predsednik ČR ZNP. ČR ZNP sprejema vse sklepe z večino glasov vseh članov. ČR ZNP lahko, ko to dovoljuje tematika, sklepa tudi na dopisnih sejah.

                 7. člen

       Če je član ČR ZNP ali kateri od njegovih ožjih družinskih članov udeležen v postopku pred ČR ZNP, se mora le-ta iz postopka izločiti.

                   8. člen

        Odločitve ČR ZNP so javne. Člani ČR ZNP v javnosti ne komentirajo primerov, ki so še v postopku. ČR ZNP v javnosti zastopa predsednik ali njegov namestnik. Člani ČR ZNP med postopkom o zadevah, ki zadevajo postopek, ne komunicirajo z udeleženci postopka, razen če ČR ZNP ne odloči drugače.

                     9. člen

         ČR ZNP začne postopek na temelju pisne pritožbe posameznikov, pravnih oseb, uredništev, novinarskih aktivov, novinarskih sindikatov ali upravnega odbora ZNP. ČR ZNP lahko začne postopek tudi na lastno pobudo oziroma na pobudo enega izmed svojih članov. Pritožba za začetek postopka pred ČR ZNP mora biti poslana pisno in po elektronski pošti na sedež razsodišča najpozneje 3 mesece po dogodku, za katerega pritožnik meni, da sodi med primere neetičnega ravnanja novinarja ali drugega avtorja uredniških vsebin.

                      10. člen

         Pritožba za začetek postopka pred ČR ZNP mora vsebovati natančne navedbe, s katerimi besedami, sporočili, fotografijami, video ali tonskimi posnetki, dejanji naj bi bila kršena Pravila ČR ZNP, in konkretno, katera pravila so bila kršena. Dokazi, na katerih temelji pritožba, morajo biti priloženi.

                      11. člen

         V predhodnem postopku ČR ZNP preuči pritožbo, ugotovi, ali je predlog popoln in ali je za obravnavo pristojno. Novinarja, urednika, ki mu je očitana kršitev kodeksa, ČR ZNP pozove, da v 14 dneh pisno odgovori na predlog za uvedbo postopka. ČR ZNP za vsak posamični predlog določi razsodnika - poročevalca, ki do naslednje seje ali do razumnega roka, ki ga določi ČR ZNP, preuči navedbe v pritožbi, predlaga sklic javne obravnave ali oblikuje predlog razsodbe ali stališča, ki ga sprejme ČR ZNP.

                      12. člen

         V primeru obravnave z udeleženci postopka mora ČR ZNP vabilo vročiti najpozneje osem dni pred začetkom obravnave.

         Udeleženci v postopku so:

         1) pritožnik in novinar ali drug avtor, zoper katerega teče postopek,

         2) zagovorniki in pooblaščenci udeležencev v postopku.

                      13. člen

         Predsedujoči seji ČR ZNP, na kateri poteka obravnava, najprej ugotovi prisotnost članov in drugih udeležencev. Prvi dobi besedo pritožnik, ki lahko obrazloži primer, lahko pa se sklicuje na pisno pritožbo. Za pritožnikom dobi besedo udeleženec postopka, zoper katerega je bil postopek uveden. O zaporedju sodelovanja članov ČR ZNP in drugih udeležencev na obravnavi odloča predsednik ČR ZNP oziroma predsedujoči. ČR ZNP se med obravnavo lahko začasno umakne na posvet ali obravnavo začasno prekine, o čemer sklepa z večino glasov prisotnih članov ČR ZNP. Predsedujoči udeležence v postopku pozove k poravnavi. Če za poravnavo ni soglasja, ČR ZNP po končani obravnavi nadaljuje postopek in v razumnem roku sprejme razsodbo ali stališče.

                      14. člen

         Tajnik ČR ZNP na predlog večine članov snema javno obravnavo in zapiše magnetogram obravnave.

                      15. člen

         ČR ZNP sprejme razsodbo ali stališče z večino glasov vseh članov ČR ZNP, priporočilo pa z najmanj dvotretjinsko večino glasov vseh članov ČR ZNP. ČR ZNP lahko članom Združenja izreče opomin ali izključitev. Član ČR ZNP ima pravico do ločenega mnenja, ki se objavi hkrati z razsodbo ali stališčem. Pisno razsodbo ali stališče je treba vsem udeležencem v postopku vročiti v 15 dneh. Rok začne teči z dnem, ko je ČR ZNP zaključilo postopek. Razsodbo ali stališče podpiše predsednik ali podpredsednik ČR ZNP. Razsodbe in stališča ČR ZNP, ki jih pripravi razsodnik - poročevalec morajo vsebovati opis primera, v katerem so navedene očitane kršitve kodeksa in zagovor, sklep o ugotovljenih kršitvah kodeksa, obrazložitev razlogov za ugotovljeno kršitev oziroma razlogov, zakaj kršitve ni, ter navodilo o možnostih za obnovo postopka.

                      16. člen

         Razsodbe in stališča ČR ZNP imajo status javnostim dostopnih dokumentov.

         ČR ZNP jih posebej odpošlje:

         1) udeležencem v postopku,

         2) odgovornemu uredniku medija, v katerem je prišlo do kršitve Pravil ZNP.

         Spoštujoč pravico javnosti do obveščenosti in izhajajoč iz odgovornosti novinarjev za etiko javne besede ČR ZNP s svojimi razsodbami, stališči in priporočili seznanja tudi najširšo javnost, tako da te dokumente pošlje v objavo slovenskim medijem. Razsodbe, stališča in priporočila ČR ZNP objavi tudi na spletni strani http://www.znp.si. Na spletni strani razsodišča ČR ZNP objavi tudi pritožbe, ki so bile prekinjene ali niso bile obravnavane zaradi procesnih razlogov.

                      17. člen

         Postopek, ki je bil zaključen in po katerem sta bila izdana razsodba ali stališče ČR ZNP, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeleženca v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje pol leta od dne, ko je izvedel za nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe ali stališča. O predlogu za obnovo postopka odloča ČR ZNP, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka.

         Poslovnik velja od 11. junija 2011, ko ga je sprejelo Častno razsodišče ZNP.

          


         facebook

         twitter

         Aktualno

         Priča smo najbolj brutalnemu posegu politike v medije do zdaj

         V Združenju novinarjev in publicistov (ZNP) z zaskrbljenostjo spremljamo namero vladajoče koalicije, da po postopku, ki je predviden tako rekoč za izredne razmere v državi, zamenja vodstvo RTV Slovenija. Tako brutalnemu političnemu posegu politike v javno RTVS in medije do zdaj še nismo bili priča.

         Preberite več ...
          
         Stališče ZNP o popravkih medijske zakonodaje


         Stališče in predlogi Združenja novinarjev in publicistov o treh predlogih novel, ki jih je v javno obravnavo dalo ministrstvo za kulturo.

         Preberite več ...
          
         Vabilo

         Vabljeni k ogledu pogovorov s slovenskimi poslanci v Evropskem parlamentu, ki jih bo v živo prenašal www.euportal.siPogovori bodo potekali v torek, 2. 2., med 15.30 in 17.30, in v sredo, 3. 2.,  med 17.00 in 18.30.

          
         © 2007 Združenje novinarjev in publicistov.
         Izdelava spletne strani: Alteralis, Matej Puntar s.p.
         Vaš brskalnik ne podpira CSS-a.